Domů Obsah

Stanovy společnosti
 Zpět Další

 

 

O společnosti

Stanovy společnosti

Výbor společnosti

Konference společnosti

Zajímavé odkazy

Sponzoři

Statut ceny

Zpravodaj společnosti

 

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI HISTO- A CYTOCHEMICKÉ


Registrace Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VSP/1-3025/90-R


Česká společnost histo- a cytochemická, o.s. (dále jen ČSHC) je dobrovolná odborná organizace pokračující v činnosti Československé společnosti histo- a cytochemické, která byla založena v roce 1966.
Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky a její Radě vědeckých společností.


Článek 1. Základní ustanovení


1.1. ČSHC sdružuje zájemce z pracovišť vysokých škol a Akademie věd, kteří ve své vědecké práci využívají histochemické, imunohistochemické a cytochemické techniky a dále je rozvíjejí.

1.2. Společnost působí na území České republiky.

1.3. ČSHC je právnickou osobou. Je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.

1.4 Sídlem Výboru ČSHC je pracoviště jejího předsedy.


Článek 2. Poslání a činnost ČSHC

2.1. ČSHC podporuje rozvoj histochemie, imunohistochemie a cytochemie v oblasti vědecké a vědecko-pedagogické.

2.2. ČSHC podporuje šíření nových poznatků do praxe ve spolupráci s pracovišti, které se zabývají histochemii, imunohistochemii a cytochemii.

2.3. ČSHC rozvíjí koncepční činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě, na školách i v praxi.

2.4. ČSHC pořádá celostátní odborné sjezdy nebo sympozia s mezinárodní účastí a odborné kurzy.

2.5. ČSHC poskytuje konzultační pomoc ve všech odborných otázkách v oblasti výše zmiňovaných přístupů.

2.6. ČSHC se podílí na mezinárodní spolupráci v oblasti histochemie, imunohistochemie a cytochemie a podporuje aktivní účast svých členů na ní.

2.7. ČSHC reprezentuje českou vědu v mezinárodních vědeckých organizacích stejného zaměření; ČSHC je členem IFHC (International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry).

2.8. ČSHC vede evidenci členů, placení příspěvků a přehled finančního hospodaření. O stavu evidence a hospodaření informuje plenární schůzi.

2.8. ČSHC má svou webovou stránku, která informuje o společnosti a odborných akcích.

2.9. ČSHC svým aktivním členům, jakož i dalším osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj české a mezinárodní histochemie a cytochemie uděluje čestné členství, které musí schválit nadpoloviční většina členů Výboru ČSHC.


Článek 3. Organizační struktura a volby

3.1. Činnost ČSHC zajišťuje výbor, který se organizačně podílí i na přípravě sjezdů, sympozií a dalších akcích Společnosti.

3.2. Výbor ČSHC má lichý počet členů sestávající se z: předsedy, místopředsedy, pokladníka, vědeckého sekretáře, dvou členů revizní komise a dalších členů. Rozdělení funkcí výboru se volí z členů nově zvoleného výboru.

3.3. Výbor je volen na čtyřleté období, všechny funkce jsou neplacené. Volba výboru probíhá na plenární schůzi ČSHC tajným hlasováním a je platná při získání hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Volba výboru může byt provedena také korespondenční formou. Členy výboru se stávají ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, náhradníky se stávají další kandidáti, seřazení podle počtu získaných hlasů.

3.4. Volbu výboru organizuje tříčlenná volební komise, kterou ustaví plenární schůze. Jeden její člen je členem stávajícího výboru ČSHC, další dva jsou zvoleni z pléna.Volební komise připravuje kandidátku, sčítá hlasy a informuje stávající výbor a nově zvolené členy o výsledku hlasování.

3.5. Výbor je schopen se usnášet při nadpoloviční účasti členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru.

3.6. Statutárním orgánem ČSHC je předseda, který zastupuje organizaci a jedná jejím jménem. Při jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, který je dalším statutárním zástupcem ČSHC.

3.7. Plenární schůze ČSHC je svolávána výborem nejméně jednou za rok, zpravidla v rámci sjezdu nebo sympozia.

3.8. Plenární schůze schvaluje stanovy, výši příspěvků, hospodaření v uplynulém funkčním období a rozhoduje o zániku či změně struktury ČSHC.

3.9. Mimořádná plenární členská schůze musí být svolána, pokud se na tom usnese výbor nebo alespoň jedna třetina členů ČSHC.

3.10. Plenární členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní více než polovina členů Společnosti. Pokud se do 15 minut od plánovaného zahájení dostaví méně než polovina členů Společnosti, je konference usnášeníschopná při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů, ale usnesení mohou být přijímána pouze v záležitostech uvedených v programu schůze rozeslané 24 hod před jejím konáním.

3.11. Rozhodnutí konference jsou platná, pokud pro ně hlasuje alespoň polovina přítomných členů.


Článek 4. Členství v ČSHC

4.1. Členství v ČSHC je individuální a může být řádné nebo čestné. Členem ČSHC se může stát občan kteréhokoli státu.

4.2. Řádným členem ČSHC se stává zájemce, který se přihlásil písemně s tím, že souhlasí s posláním a stanovami ČSHC a zaplatil členský příspěvek za daný rok.


Článek 5. Práva a povinnosti členů

5.1. Účast na činnosti ČSHC.

5.2. Volit a být volen do funkcí ČSHC.

5.3. Ucházet se o cenu ČSHC.

5.4. Dodržovat stanovy, hájit a prosazovat zájmy ČSHC.

5.5. Platit členské příspěvky ve vypsaných termínech a ve stanovené výši.


6. Majetek a hospodaření ČSHC

6.1. ČSHC získává členské příspěvky a konferenční poplatky, kterými hradí své výdaje.

6.2. ČSHC může přijímat podpory a sponzorské dary pro svou činnost podle platných zákonných norem.

6.3. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem, který pro běžný rok zpracovává pokladník a předseda Společnosti a schvaluje výbor.

6.4. Za ČSHC má podpisové právo předseda a pokladník.


Článek 7. Závěrečná ustanovení

7.1. ČSHC zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů společnosti. Členové společnosti rovněž rozhodují, jak bude naloženo s majetkem ČSHC.


 

 


Poslední kontrola: 29. 10. 2012