Domů Obsah

Statut ceny
 Zpět Daląí

 

 

O společnosti

Stanovy společnosti

Výbor společnosti

Konference společnosti

Zajímavé odkazy

Sponzoři

Statut ceny

Zpravodaj společnosti

 

Společná výroční cena České společnosti histo- a cytochemické
a
firmy Nikon, s. r. o.  
za nejlepší původní vědeckou publikaci
v oboru histochemie, imunohistochemie a cytochemie

 

 

Cena je periodickou veřejnou soutěží, jejímž cílem je motivovat mladé vědecké pracovníky a tím přispět k rozvoji histochemie, imunohistochemie a cytochemie v České republice. Vítěz soutěže obdrží digitální fotoaparát z výrobního programu firmy Nikon.

Statut ceny


1)   K ocenění může být navržena pouze osoba, jejíž práce vznikla prokazatelně na pracovišti v České republice.

2)   Cena je vypsána pro vědecké pracovníky, kteří v kalendářním roce udělení ceny nepřekročí věk 35 let.

3)   Práce musí být publikována v odborném periodiku v roce soutěže nebo v  předchozím roce.

4)   V případě, že se na publikaci podílelo více autorů, musí být autor navržený k ocenění buď prvním nebo korespondujícím autorem. Spoluautoři musí písemně souhlasit s přihláškou publikace do soutěže a se soutěžními podmínkami. K ocenění může být navrženo více spoluautorů publikace pokud splňují podmínku věkové hranice a pokud jeden z nich je prvním nebo korespondujícím autorem.

5)   Návrh na ocenění a publikace v podobě pěti separátních výtisků nebo její elektronická verze v PDF formátu musí být zaslána na adresu sekretariátu České společnosti histo- a cytochemické v soutěžním roce nejpozději do 30. května.

6)   Body 1, 2 a 4 musejí být doloženy v průvodním dopisu hodnověrným dokladem nebo čestným prohlášením. Součástí návrhu na ocenění musí být strukturovaný životopis autora, jeho souhlas s podmínkami soutěže, hodnověrný doklad nebo čestné prohlášení k bodu 1 a 2 a souhlas spoluautorů (bod 4).

7)   O udělení ceny rozhodne odborná komise jmenovaná výborem České společnosti histo- a cytochemické a firmou Nikon. Odborná komise si může vyžádat posudek nezávislého oponenta.

8)   Vítěz/ka soutěže je o udělení výroční ceny informován/a písemně. Vítěze/zku soutěže představí a cenu předá na sjezdu České společnosti histo- a cytochemické předseda hodnotící poroty. Převzetí ceny je spojeno s právem pracovníka přednést výsledky oceněné práce.

9)   Podáním návrhu do soutěže nevzniká nárok na udělení ceny. Materiály, které jsou součástí přihlášky do soutěže, nebudou vráceny.

 

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.                                    RNDr. Ivan Rozkošný, CSc.
za výbor                                                                       obchodní ředitel mikroskopy

České společnosti histo- a cytochemické                       NIKON s. r.o.

 

 

Naposledy změněno: 1. 12. 2010